Đăng ký xét tuyển 2018 (Học bạ THPT)

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018

(Dành cho phương thức xét tuyển Học bạ THPT )

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
>> Lưu ý: Thí sinh chọn 1 trong 3 cách xét điểm bên dưới.