Đăng ký xét tuyển 2018 (Kết quả THPT Quốc gia)

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018

(Dành cho phương thức xét tuyển Kết quả THPT Quốc gia )